معرفی نمادهای ملی کشور دومینیکا

نمادهای ملی کشور دومینیکا

نمادهای ملی هر کشور در واقع هویت آن کشور را نمایان میکنند و طرح آن از فرهنگ، طبیعت و مردمان آن کشور الهام گرفته میشود. نمادهای ملی کشور دومینیکا نیز بر اساس طبیعت و مردمان این کشور طراحی شده است که در این مقاله به تمام جزئیات آن پرداخته میشود.

پرچم کشور دومینیکا، یکی از اصلی ترین نمادها

ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎن داﯾﺮه ای ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻃﯽ ﺳﯿﺴﺮو روي ﺷﺎﺧﻪای اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ده ﺳﺘﺎره ﺳﺒﺰ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻧﻮار ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ زرد ، ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﻪ رﻧﮓ را در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

مطلب پیشنهادی: جامعه کارائیب و بازار مشترک (CARICOM)

ﻧﻤﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻠﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ، ﻃﻮﻃﯽ ﺳﯿﺴﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎدی از ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺤﻘﻖ آرزوﻫﺎ اﺳﺖ. ﻃﻮﻃﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺸﺎن دوﻣﻨﯿﮑﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻬﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ده ﺳﺘﺎره ﺳﺒﺰ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ – ﻧﻤﺎد ﺳﻨﺘﯽ اﻣﯿﺪ – ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ده ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎد ﺗﻌﻬﺪ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.


ﻧﻮارﻫﺎی زرد، ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﻪ رﻧﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺧﺪا اﺳﺖ. ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ر ا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، زﯾﺮا کشور ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮار زرد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ، ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ مانند ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﻣﻮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎدي از ﻣﺮدم ﮐﺎراﺋﯿﺐ و آراواك، اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ.

ﻧﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎي دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ و ﺧﻠﻮص آرزوي ﻣﺮدم دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ. ﻧﻮار ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺎك ﺳﯿﺎه ﻏﻨﯽ ﺟﺰﯾﺮه دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮاث آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ. ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻧﻤﺎد ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺳﺮﺳﺒﺰي ﮐﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ.

نشان و نماد ملی دومینیکا

توضیح نشان و نماد ملی دومینیکا

سه ماه یا لاجوردی صلیب ﭘﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در رﺑﻊ اول روي ﮐﻮه راﮐﯽ ﺳﺎﺑﻞ در رﺑﻊ دوم درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﯿﻞ در رﺑﻊ ﺳﻮم در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ درﺧﺖ ﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ﻣﻮز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺮاي ﺗﺎج ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺗﺎج ﮔﻞ آرﺟﻨﺖ و ﻻﺟﻮردي ﯾﮏ ﮐﻮه ﺻﺨﺮه اي ﺳﯿﺒﻞ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮ روي آن ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در دو ﻃﺮف ﻃﻮﻃﯽ منقاری Sisserou ﺷﻌﺎر Apres Bondie C’est La Ter نقش بسته است.

پرنده ملی دومینیکا

پرنده ملی دومینیکا، طوطی سیسرو

ﻃﻮﻃﯽ ﺳﯿﺴﺮو (Amazona imperialis) “ﻏﺮور دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ”، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻠﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﻮﻃﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي روي ﮐﺖ دارد. اﺳﻠﺤﻪ، ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ، ﻣﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮔﺮز ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ و اﻓﺘﺨﺎرات دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر.

ﻃﻮﻃﯽ ﺳﯿﺴﺮو ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﻮﻃﯽ آﻣﺎزون در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻧﯽ، آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ولی ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ که ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺪ اﻧﺴﺎن وﻓﻖ دﻫﺪ.

گل ملی دومینیکا

گل ملی کشور دومینیکا (Sabinea Carinalis)

ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ وﺣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم Sabinea carinalis
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻮب Carib ﯾﺎ Bois Caraibe ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن گذاری ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎدآور ﻣﺮدم ﻗﻮی و ﻣﺪﺑﺮ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت، و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر میباشد. ﮔﻞ ﻣﻠﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺎن اﺳﻠﺤﻪ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل 1978 اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ ، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺪاوم ﺟﻮاﻧﺎن دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ.

این گیاه وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد، ﮔﻞﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ زودرس درﺧﺸﺎن را در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺣﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﭘﺮاﮐﻨﺶ زیستی آن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ، ﺣﺘﯽ در ﺧﺎک ﺧﻮب، “Bois Caraibe” رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﻮﺗﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر ﮔﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. در ﺣﺪود ماه آورﯾﻞ، زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ آن ﮐﺎﻣﻞ میشود.

جمع بندی

دومینیکا کشوری با طبیعت شگفت انگیز و فرهنگی منحصر به فرد میباشد و تمام نمادهای این کشور بر اساس همین موارد طراحی شده اند.

کشور دومینیکا یکی از کشورهای دارای برنامه اخذ شهروندی برای متقاضیان میباشد که با توجه به پاسپورت قدرتمندی که دارد مورد توجه بسیاری از مردم در سرتاسر جهان قرار گرفته است. پاسپورت دومینیکا به عنوان 34 امین پاسپورت قدرتمند جهان شناخته میشود.

برای مشاوره رایگان جهت اخذ پاسپورت دوم کشور دومینیکا و آشنایی با تمام مزایای تابعیت دومینیکا و همینطور اطلاع از شرایط و هزینه های دریافت پاسپورت دومینیکا با مشاوران ما در دومینیکا ویژن تماس بگیرید.

دومینیکا ویژن

دیدگاهتان را بنویسید