ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و دﯾﺪﻧﯽ ترین ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ

شهرهای دومینیکا

ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ، ﺟﺰﯾﺮه ای ﮐﻮﭼﮏ در درﯾﺎي ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺰرگ و ﻏﻨﯽ اﺳﺖ. دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﺮاي ﻏﻮاﺻﺎن، ﮐﻮﻫﻨﻮردان و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎدﮔﯿﺮ اﺳﺖ و داراي ﻣﻨﺎﻇﺮ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎي ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺷﺮﻗﯽ، ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ، آﺑﺸﺎرﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ، درهﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﮔﺮم اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮار دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﻣﺎﺳﻪای ﺳﯿﺎه را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻏﻮاﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی، ﻫﻨﺪی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﮐﺎراﺋﯿﺐ در ﺷﺮق ﮐﺎراﺋﯿﺐ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

روﺳﻮ رﻧﮕﺎرﻧﮓ، ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺰﯾﺮه؛ ﻏﺬا، ﻫﻨﺮ، زﺑﺎن ﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم را از ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰاﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ دو ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ در ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ روزه از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺠﺎور ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه از ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﻮه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺰﯾﺮه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و از آب و ﻫﻮاي ﺳﺮدﺗﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

مطلب مرتبط: معرفی آبشارهای دومینیکا

ﻓﻬﺮﺳﺖ دیدنی ترین ﺷﻬﺮهای دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ

با شهر روﺳﻮ که ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ شروع میکنیم، اﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ، ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮاي ﺟﺎﻟﺐ راﺳﺘﺎﻓﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﮑﻠﻪ روﺳﻮ داراي اﺳﮑﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺷﻠﻮغ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎزار اوﻟﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ، ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﮑﻠﻪ، ﻣﯿﻮهﻫﺎي ﺗﺎزه اﺳﺘﻮاﯾﯽ، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ، ﺳﺒﺪﻫﺎ و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ (ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ-روﻣﺎﻧﺴﮏ) ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ و ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮﯾﻮل و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرن ﺑﺮوس ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

شهر پورتسموث در دومینیکا

شهر پورتسموث

ﭘﻮرﺗﺴﻤﻮث دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ کشور دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ 2977 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد. در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ در ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺪ، در ﭘﺮﯾﺶ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﺑﻨﺪر درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎص درﺧﻠﯿﺞ ﭘﺮﻧﺲ روﭘﺮت اﺳﺖ. ﭘﻮرﺗﺴﻤﻮث در ﺳﺎل 1760ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ روﺳﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﺑﯿﺶ از 1000داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎً از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه راس، ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻮرﺗﺴﻤﻮث، در ﭘﯿﮑﺎرد ﻗﺮار دارد، ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزان؛ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

شهر سوفیره در دومینیکا

سوفیر (Soufriere) یکی از اصلی ترین شهرهای دومینیکا

ﺳﻮﻓﺮﯾﺮ در ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺰﯾﺮه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ روﺳﺘﺎي ﻏﺮق آﻓﺘﺎب در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺴﺎي ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﻮﻓﺮﯾﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧ ﯽ ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﻮر اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ رز آﻫﮏ Rose Lime Oil ﺑﺮاي ﮐﺎوش اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻮﻓﺮﯾﺮ، ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ قسمت جزیره دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﺷﮑﻮه اﺳﮑﺎﺗﺰ ﻫﺪ، ﮐﺎراﺋﯿﺐ را از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

شهر لا پلین در دومینیکا

ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺪون La-Plaine ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻻﭘﻠﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺑﺎ 1332ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮی در دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ در 15 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق شهر روﺳﻮ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی: نمادهای ملی دومینیکا

روستای ماریگوت (Marigot)

ﻣﺎرﯾﮕﻮت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎی ﺳﻨﺖ اﻧﺪرو ﭘﺮﯾﺶ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ روﺳﺘﺎ 2676 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮه را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﯿﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮه را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

شهر برکوا دومینیکا

برکوا یکی از مهمترین شهر های دومینیکا

شهر Berekua ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ Grand Bay ﯾﺎ Berricoa ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ در ﺟﻨﻮب دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮐﻮا ﺗﺎ ﺳﺎل 2010 دارای 2288 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه در ﭘﺮﯾﺶ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﮐﻮا ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد آن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت رﯾﺸﻪ ای، ﻣﻮز، ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﻘﻼت ﻧﯿﺰ در آن وﺟﻮد دارد.

جمع بندی

کشور دومینیکا یکی از دیدن ترین کشورهای جهان میباشد و شهرهای زیبایی را در دل خود جا داده است که در این مقاله به مهمترین آنها اشاره شد.

دومینیکا از محدود کشورهای دارای برنامه شهروندی و اعطای تابعیت و پاسپورت دوم به متقاضیان میباشد. پاسپورت دومینیکا به عنوان 34امین پاسپورت قدرتمند جهان شناخته میشود که از طریق آن میتوان به بیش از 140 کشور دنیا بدون نیاز به ویزا سفر کرد که از مهمترین آنها تمام کشورهای اروپایی، امریکا، استرالیا و آمریکا میباشند.

برای دریافت مشاوره رایگان جهت اخذ پاسپورت دومینیکا و آشنایی با تمام مزایای تابعیت دومینیکا و همچنین اطلاع از دیگر مزایای ارزشمند پاسپورت دومینیکا با مشاوران ما در دومینیکا ویژن تماس بگیرید.

دومینیکا ویژن

دیدگاهتان را بنویسید