مقالات دومینیکا ویژن

جستجو در سایت

محبوب ترین لینک ها

ما در شبکه های اجتماعی

پاسپورت بیومتریک دومینیکا
مقالات پاسپورت دومینیکا

پاسپورت بیومتریک دومینیکا

دولت مشترک المنافع دومینیکا گذرنامه های الکترونیکی بیومتریک جدیدی را در 19 ژوئیه 2021 برای شهروندان کشور دومینیکا راه اندازی کرده است، بنابراین سیستم گذرنامه

مطالعه کنید »
شهرهای دومینیکا
blog

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و دﯾﺪﻧﯽ ترین ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ

ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ، ﺟﺰﯾﺮه ای ﮐﻮﭼﮏ در درﯾﺎي ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺰرگ و ﻏﻨﯽ اﺳﺖ. دوﻣﯿﻨﯿﮑﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﺮاي ﻏﻮاﺻﺎن، ﮐﻮﻫﻨﻮردان و

مطالعه کنید »